REGULAMIN

KORZYSTANIA Z PARKINGU

AUTO PARK RASZYN

 

 • 1
 1. Niniejszy regulamin korzystania z parkingu niestrzeżonego Auto Park Raszyn prowadzonego przez Hasan Gürtekin, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Auto Park Raszyn Hasan Gürtekin, ul. Raszyńska 62, 05-090 Raszyn, e-mail: biuro@autoparkraszyn.pl , NIP: 5482560242, określa sposób korzystania przez klientów z terenu do parkowania znajdującego się w posiadaniu i zarządzaniu Hasan Gürtekin, który jest zlokalizowany w Raszynie, ul. Raszyńska 62 (dalej: Parking).

 

 

 • 2
 1. Definicje używane w niniejszym Regulaminie posiadają znaczenie jak poniżej:
  1. Serwis – serwis internetowy działający pod adresem https://autoparkraszyn.pl/.
  2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która ma zamiar korzystać lub korzysta z usług najmu krótkoterminowego świadczonych przez Auto Park Raszyn;
  3. Parking – wyznaczone miejsce służące do parkowania pojazdów mechanicznych lub innych środków komunikacji dostępne 24 h na dobę, zlokalizowany w Raszynie, ul. Raszyńska 62, 05-090 Raszyn;
  4. Miejsce parkingowe – wydzielona powierzchnia na terenie Parkingu przeznaczona do parkowania pojazdu;
  5. Usługa parkingowa – usługa odpłatnego, krótkoterminowego najmu miejsca parkingowego na Parkingu umożliwiająca zaparkowanie pojazdu mechanicznego na Parkingu na określony czas, oferowana Klientom przez Auto Park Raszyn, której wyszukanie, rezerwacja oraz zakup może następować również za pomocą Serwisu;
  6. Usługodawca – Hasan Gürtekin, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Auto Park Raszyn Hasan Gürtekin, ul. Raszyńska 62, 05-090 Raszyn;
  7. Umowa Najmu – umowa zawierana między Usługodawcą, a Klientem, której przedmiotem jest świadczenie usługi polegającej na rezerwacji i wynajmie Miejsca/ Miejsc parkingowych.

 

 • 3
 1. Usługodawca umożliwia Klientom rezerwację oraz wynajem krótkoterminowy Miejsca parkingowego na terenie Parkingu.
 2. Rezerwacja oraz zakup Miejsca parkingowego może nastąpić stacjonarnie na Parkingu, telefonicznie lub przez Serwis poprzez wypełnienie formularza rezerwacji oraz wybranie opcji „rezerwuj” lub/i opłacenie rezerwacji.
 3. Poprzez dokonanie rezerwacji lub zakup Miejsca parkingowego w Serwisie lub wjazd na teren Parkingu, następuje zawarcie przez Klienta z Usługodawcą, Umowy Najmu Miejsca parkingowego na czas określony wskazany przez Klienta (pod warunkiem dostępności miejsc), na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Niezwłocznie po zawarciu Umowy Najmu w Serwisie, Klient otrzyma od Usługodawcy wiadomość e-mail / sms, potwierdzającą jej zawarcie lub odmowę jej zawarcia w przypadku braku dostępności Miejsc parkingowych.
 5. W przypadku braku wcześniejszej rezerwacji i opłacenia Miejsca parkingowego, Klient po wjeździe na Parking jest zobowiązany do zgłoszenia się do obsługi parkingu celem wykupienia usługi.
 6. Akceptacja niniejszego regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna do zawarcia Umowy Najmu. Każdy Klient zawierając Umowę Najmu akceptuje regulamin i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 7. Dokonanie rezerwacji, opłacenie jej oraz wjazd na teren Parkingu nie powoduje nawiązania umowy przechowania w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
 8. Umowa Najmu Miejsca parkingowego obowiązuje do momentu wykonania Usługi Parkingowej (z chwilą wyjazdu Klienta z Parkingu).
 9. Cennik najmu Miejsca parkingowego jest dostępny w Serwisie, jak również stacjonarnie na Parkingu. Ceny Usług podawane są przez Usługodawcę w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
 10. Ceną ostateczną, wiążącą Klienta, jest cena podana w Serwisie w chwili rezerwacji lub cena podana przez obsługę Parkingu podczas rezerwacji telefonicznej/ stacjonarnej.
 11. Po wjeździe na teren Parkingu (niezależnie od sposobu rezerwacji lub w przypadku jej braku), Klient jest zobowiązany do opłacenia należności za najem Miejsca parkingowego z góry, chyba, że zapłata nastąpiła za pośrednictwem Serwisu (przelewem, kartą płatniczą lub paypal). Opłata następuje bezpośrednio na parkingu (gotówką lub kartą).
 12. W przypadku chęci uzyskania faktury VAT, Klient jest zobowiązany do zaznaczenia takiej opcji w Serwisie lub do poinformowania obsługi parkingu przed dokonaniem opłaty.
 13. Osobami upoważnionymi do pobierania opłaty za najem Miejsca parkingowego oraz kontroli dokumentów są osoby należące do obsługi Parkingu.
 14. Klient ma prawo odstąpić od umowy najpóźniej do 24h przed datą i godziną dokonanej rezerwacji, telefonicznie lub wysyłając oświadczenie o odstąpieniu na adres mailowy biuro@autoparkraszyn.pl. W takim wypadku, gdy rezerwacja została już opłacona, 100% środków podlega zwrotowi w ciągu 14 dni roboczych od dnia wysłania oświadczenia od odstąpieniu/ przekazania telefonicznej informacji. Środki podlegają zwrotowi przy użyciu takiej samej formy płatności, jakiej użył Klient. Odstąpienie od Umowy dokonywane później niż 24h przed dokonaną rezerwacją nie skutkują odstąpieniem od umowy i środki nie podlegają zwrotowi. W przypadku odstąpienia od Umowy jest ona uważana za niezawartą.
 15. Odstąpienie od umowy po wykonaniu Usługi Parkingowej zgodnie z wolą Klienta, nie jest możliwe.

 

 • 4
 1. Parking jest czynny 24 h/ dobę 7 dni w tygodniu.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do okresowego wyłączenia Parkingu z użytkowania lub zmianie godzin otwarcia Parkingu.
 3. Doba parkingowa to okres czasu trwający 24 godziny od momentu wjazdu na parking tj. zawarcia Umowy najmu Miejsca parkingowego.
 4. Minimalny okres najmu Miejsca parkingowego to jedna doba.

 

 • 5
 1. Na terenie Parkingu:
  1. Obowiązują zasady ruchu pojazdów zawarte w ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Z 2005r. Nr 108, poz. 908 ze zm.),
  2. Zabrania się:

– parkowania pojazdów poza Miejscami parkingowymi lub wskazanymi przez obsługę parkingu,

– mycia i odkurzania pojazdów,

– tankowania pojazdów,

– używania otwartego ognia,

– spożywania alkoholu,

– zaśmiecania,

– palenia tytoniu,

– parkowanie pojazdów z nieszczelnymi układami powodującymi wycieki,

– działań niezgodnych z przepisami BHP i PPOŻ.

 1. Obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów przewożących materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz inne podobne materiały i substancje mogące stworzyć zagrożenie dla osób i mienia.
 1. Pojazd po ustawieniu na Miejscu parkingowym powinien być unieruchomiony, mieć wyłączony zapłon, światła, zamknięte okna, drzwi oraz bagażnik; Klient zobowiązany jest do wyłączenia pozostawionych w pojeździe urządzeń radiofonicznych.
 2. W czasie postoju na miejscu parkingowym zabronione jest pozostawienie w pojeździe zwierząt.
 3. Klient we własnym zakresie zabezpiecza swój pojazd przed kradzieżą.
 4. Pojazd jest parkowany na ryzyko Klienta.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody z tytułu kradzieży, utraty lub zniszczenia pojazdu, jak i rzeczy pozostawionych w pojeździe. Powyższe ograniczenie nie dotyczy szkód wyrządzonych przez Usługodawcę.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód komunikacyjnych i parkingowych dotyczących pojazdów i osób korzystających z Parkingu.

 

 • 6
 1. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu, Usługodawca może rozwiązać Umowę najmu Miejsca parkingowego bez wypowiedzenia w trybie natychmiastowym oraz zastosować środki niezbędne dla przywrócenia stanu zgodnego z Regulaminem, w tym również poprzez usunięcie pojazdu z Parkingu.
 2. W przypadkach określonych w ust. 1 Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z usunięciem pojazdu z Parkingu oraz jego zabezpieczeniem i przechowaniem do czasu odbioru pojazdu przez Klienta.
 3. Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez pojazd lub powstałe w związku z korzystaniem z miejsca parkingowego, w szczególności z tytułu zanieczyszczenia powierzchni parkingu na skutek wycieku płynów z pojazdu (wyciek oleju, płynu hamulcowego, płynu chłodniczego, paliwa itp.). W przypadku zablokowania przez pojazd Klienta ruchu na terenie Parkingu, Usługodawca ma prawo usunąć pojazd na koszt właściciela pojazdu.

 

 • 7
 1. Kontrola spełnienia warunków Umowy najmu Miejsca parkingowego przeprowadzana jest przy wjeździe i wyjeździe z Parkingu przez obsługę Parkingu.
 2. Klient wjeżdżający i wyjeżdżający z Parkingu zobowiązany jest do zatrzymania pojazdu na każde żądanie obsługi Parkingu oraz okazania dowodu rejestracyjnego pojazdu a także swoich danych osobowych.
 3. Klient ma obowiązek stosowania się do poleceń wydawanych przez obsługę Parkingu.
 4. Klient, który nie opuści Miejsca parkingowego poprzez wyjazd z Parkingu w terminie ustalonym w Umowie, jest zobowiązany przed opuszczeniem parkingu do uiszczenia opłaty w wysokości 50 zł za każdą kolejną dobę, tytułem bezumownego korzystania z Miejsca parkingowego.
 5. W przypadku opuszczenia parkingu bez dokonania płatności i/lub podejmowania innych działań mających na celu unikniecie zapłacenia należnych kwot, Usługodawca może naliczyć dodatkową opłatę porządkową w wysokości 500 zł.

 

 • 8
 1. Wszelkie skargi/reklamacje i wnioski związane z korzystaniem z parkingu należy zgłaszać w siedzibie Usługodawcy mieszczącej się na Parkingu.
 2. Kierujący pojazdem składający skargę lub reklamację jest zobowiązany przedstawić ją w formie pisemnej.
 3. Skarga/reklamacja musi zawierać nr. rejestracyjny pojazdu, czas i miejsce parkowania oraz podstawowe dane kierującego pojazdem umożliwiające pisemną odpowiedź.
 4. Reklamacje dotyczące opłaty, muszą zawierać numer dokumentu, na podstawie którego kierujący pojazdem zwraca się z reklamacją do Usługodawcy oraz dowód w postaci potwierdzenia dokonania płatności. Skarga/reklamacja, zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od momentu jej wpłynięcia do Usługodawcy. Klient zostanie poinformowany o wyniku postępowania reklamacyjnego za pośrednictwem e-maila.
 5. Skargi i reklamacje wynikające z nieznajomości postanowień regulaminu nie będą rozpatrywane.

 

 • 9
 1. Administratorem danych osobowych jest Hasan Gürtekin prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Auto Park Raszyn Hasan Gürtekin, ul. Raszyńska 62, 05-090 Raszyn, e-mail: biuro@autoparkraszyn.pl, NIP: 5482560242.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania przepisów prawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celach („Cele przetwarzania”):

– realizacji Usług parkingowych i płatności za Usługi,

– zawarcia i realizacji Umowy najmu,

– udzielenia odpowiedzi na rezerwację w Serwisie, zgłoszoną reklamację, żądanie lub kontakt w innych celach,

– analizy sprawy, której dotyczy reklamacja i prowadzenia korespondencji w tym zakresie,

– monitoringu wizyjnego parkingu dla celów ochrony mienia i zwiększenia  bezpieczeństwa.

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji Celów Przetwarzania, w tym do zawarcia i realizacji Umowy najmu, zgłoszenia reklamacji, obsługi rezerwacji oraz prowadzenia korespondencji w powyższych celach.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres realizacji Celów Przetwarzania. Zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie 30 dni. Następnie dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na administratora danych przepisami prawa, w tym przepisami podatkowymi oraz dotyczącymi odpowiedzialności cywilnej.
 3. Dane osobowe nie będą przetwarzane w oparciu o decyzje podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.
 4. Administrator zobowiązuje się do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych, w szczególności przez zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
 5. Wysyłanie informacji w celu świadczenia marketingu bezpośredniego własnych usług Administratora danych możliwe jest po uzyskaniu zgody Klienta. Zgoda na przetwarzanie danych w celu opisanym w zdaniu poprzednim jest dobrowolna i może być odwołana w każdym czasie.
 6. Odbiorcami danych mogą być zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi bankowe, finansowe, rachunkowe, podatkowe, audytorskie, prawne, podmioty biorące udział w rozliczaniu/opłacaniu usług parkingowych, a także podmioty zajmujące się dostarczaniem usług IT takich jak hosting lub serwisowanie systemów i oprogramowania IT), w zakresie w jakim jest to uzasadnione Celami Przetwarzania, funkcjonowaniem Parkingu lub związane z obsługą informatyczną procesów przesyłania i przechowywania danych. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
 7. Klientom przysługuje prawo: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na szczególną sytuację lub w celach marketingu bezpośredniego, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient może wysłać wiadomość na adres: biuro@autoparkraszyn.pl .

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: biuro@autoparkraszyn.pl .

 1. Podstawę przetwarzania danych osobowych, w zależności od sytuacji stanowi art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 2. W razie uznania, że doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

Wzór formularza odstąpienia od umowy składanego w zwykłej formie pisemnej i elektronicznej

 

(miejscowość) (data)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Adres korespondencyjny –

 1. ……………………, …- ……… ………,

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Ja niżej podpisany/podpisani niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od Umowy najmu z dnia ……………….. o świadczenie usługi korzystania z Parkingu w dniach …………. .

Data i podpis